Läxpolicy

Utgångspunkter för gemensam läxpolicy Vattholma/Skyttorps skolor

  • Varför ska vi ha läxor?
  • Vad är bra med läxor?

Studier inom forskningen visar att läxor som t.ex. regelbunden läsläxa eller tabellträning i matematik hjälper till att befästa baskunskaperna i skolan.

Studier visar att barn som hemma får stöd och hjälp med läxor går fortare fram i sin kunskapsutveckling än vad barn som inte får hjälp gör.

Läxor ger föräldrar möjlighet till insyn i skolarbete

Läxor kan lära barnen att ta ansvar för sitt lärande och god studieteknik.

 

Om detta är lärarna på Vattholma/Skyttorpsskolor överens

  • Läraren gör i samråd med föräldrarna, på föräldramötet vid läsårsstarten, upp ett förslag på vilka läxor som ska ges, mängden och hur man som förälder kan hjälpa/stötta sitt barn. Uppföljning sker vid utvecklingssamtalen.
  • Läxan ska vara tydlig och lätt att förstå. En instruktion om vad läxan är och hur man kan göra läxan ska ges av läraren.
  • Eleven ska få god återkoppling på läxan från läraren.  
  • Läxan ska ha en tydlig koppling till skolarbetet och kunskapskraven.
  • Läxan ska passa varje barns behov och förutsättningar.

 

Uppdaterad: