Värdegrundsarbete

Skyttorps skolas värdegrund är baserad på AnsvarRespekt och Omtanke, och dessa tre begrepp ska genomsyra alla aspekter av elevernas skoldagar och fritidstid. Skyttorps skola arbetar långsiktigt och systematiskt utifrån skolmodellen IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan). Detta sker i ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet.  

IBIS är en modell som riktar sig till skolans personal och ska ge verktyg till att hantera skolvardagen med eleverna på ett så bra sätt som möjligt. Denna modell kommer närmast från Norge och kallas där för PALS. Genom handledning och utbildning i IBIS arbetar skolans personal systematiskt med bl. a:  

· Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen  

· Att skapa goda relationer mellan lärare och elever  

· Att skapa goda relationer mellan elever och minska utanförskap  

· Fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla  

· Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende  

· Tydlig och gemensamt arbetssätt kring problemlösning och konflikthantering  

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Värdegrundsarbete